Jesteś tutaj

PIH o zakazie handlu w niedziele

Polska Izba Handlu wystosowała oficjalny list do partii rządzącej, w którym przedstawiła swoje stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zarzuca ona nieścisłości, jakie zawarto w projekcie, stwierdzając że mogą one doprowadzić do niekorzystnych zmian dla polskich przedsiębiorców.

Jak można wyczytać w liście: „Projekt w brzmieniu ostatecznie przyjętym przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny nadal zawiera szereg wad i niespójności naruszając nie tylko zasady poprawnej legislacji, ale również wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP zasadę demokratycznego państwa prawnego, która ma zabezpieczać obywateli przed arbitralnymi aktami władzy państwowej wzmacniając ich zaufanie do państwa i tworzonego przez to państwo prawa. Projekt posługuje się nieznanymi naszemu prawu pojęciami i definicjami, takimi jak handel, placówka handlowa, czy czynności związane z handlem. Niezależnie od ilości niedziel objętych zakazem, skutki uchwalenia ustawy w tym kształcie mogą być odwrotne do zamierzonych. Polscy handlowcy będą narażeni na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów wykorzystujących nieprecyzyjność zapisów ustawy. Wystawia ich również na ryzyko odpowiedzialności karnej, gdy podjęta w dobrej wierze działalność zostanie zinterpretowana przez sądy sprzecznie z intencjami twórców tego projektu.”

W kolejnych akapitach ukazano, w jaki sposób niejasności wynikłe z projektu mogą zagrażać polskim przedsiębiorcom:  „Trudności w jednoznacznym określeniu zakresu zakazu wyrażonego w projekcie ustawy mogą stać się przyczynkiem do zwiększenia przewagi konkurencyjnej wielkich sieci handlowych kosztem polskich przedsiębiorców, tym drugim grożąc utratą przychodów ze sprzedaży i w konsekwencji upadkiem. Jeszcze inni będą zmuszeni dochodzić swoich racji w sądach, walcząc często o istnienie swojej firmy.”

Zaapelowano następnie o naniesienie koniecznych poprawek: „Zwracamy się do Was [posłów] o podjęcie działań mających na celu skorygowanie nieprecyzyjnych zapisów proponowanej ustawy, tak by nie doszło do sytuacji, że będzie to akt prawny działający przeciwko polskim przedsiębiorcom walczącym z nasilającą się konkurencją ze strony wielkich sieci. Polscy handlowcy zatrudniają setki tysięcy pracowników, których dobro jest szczególnym celem projektowanej ustawy. Oznacza to, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy nie mogą prowadzić do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy będą zmuszeni zakończyć swoją działalność ze względu na konsekwencje finansowe jakich doznają z powodu wprowadzenia ustawy w takim kształcie.”

Kategoria: 

Podobne artykuły

Wprowadzenie zakazu handlu w niedziele może spowodować zmniejszenie obrotów handlu detalicznego w Polsce. Wartość sprzedaży detalicznej wzrosła w 2017 r. o 8% – z tego względu prognozowany krótkotrwały spadek obrotów może zostać zamortyzowany w wartościach bezwzględnych w okresie od 6 do 9 miesięcy.

Minęła pierwsza niedziela, podczas której funkcjonowało nowe prawo ograniczające handel w niedziele. Redakcja „Poradnika Handlowca” udała do podrzeszowskich wsi żeby zobaczyć, jak funkcjonuje lokalny handel w pierwszą wolną niedzielę. Mniejsi detaliści mieli różne odczucia związane z wprowadzeniem nowych przepisów. Część z nich odczuła większy ruch w swoich sklepach, inni nie zauważyli zmian. Ustawa ograniczająca handel w niedziele nadal budzi wiele kontrowersji i niejasności. Część detalistów nie wiedziała czy może otworzyć swoje placówki handlowe.

X

Przeczytaj również